За нас

Смарт Консултинг Клъстер е създаден през 2012 г. Седем водещи фирми за Североизточна България в сферата на бизнес консултирането и услугите обединяват усилия, следвайки една обща цел – да осигурят пълно и качествено обслужване на местни и чуждестранни предприемачи, желаещи да действат на регионалния пазар – Североизточна България.

През март 2013г. дружеството подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на Икономиката, Енергетиката и Туризма (понастоящем Министерство на Икономиката и Енергетиката) по проект BG161PO003-2.4.01-0035 „Консултантски клъстер СМАРТ КОНСУЛТИНГ – иновативен модел за устойчив регионален напредък“ по Оперативна програма „Развитие на Конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013г.Основна цел на проекта е да допринесе за повишаване конкурентоспособността на малките и средни предприятия в Североизточен регион и да го направи привлекателно място за инвестиции.

УЧРЕДИТЕЛИ НА КЛЪСТЕРА:
АГЕНДА ООД – консултации по подготовка и управление на европейски проекти
ЕГИДА ВАРНА ЕООД – счетоводно обслужване
Я-ПРИНТ ЕООД – маркетинг, реклама и връзки с обществеността
БЕРИГО ЕООД – финансово посредничество и логистика
БОЗОСОФТ ЕООД – решения, свързани с информационни технологии
ЕЛЕМЕНТ КОНСУЛТ ООД – консултации по организационно развитие и управление
КАНТОРА ЛЕВЕНОВИ ЕООД – правно обслужване

Comments are closed.